פאנלים סולארים

דיווחים מידיים

09/11/2020

הדרי שאן - אישור קבינט הדיור לתכנית לתשתית לאומית מס' 97

08/11/2020

הרחבת הפעילות הפוטו וולטאית - מטעי דוראל

15/10/2020

תוצאות הנפקת מניות למוסדיים על-פי דוח הצעת מדף מיום 15.10.2020

15/10/2020

דוח הצעת מדף להנפקת עד כ- 14.77 מיליון מניות למוסדיים

22/09/2020

התקשרות מוחזקים בהסכמי מימון להקמת 3 מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית

16/09/2020

מ.הבנות להקמה והפעלה של פרויקט סולארי בעמק המעיינות

26/08/2020

דיווח מיידי בדבר תוצאות הצעת מכר על פי דוח הצעת מדף מיום 26 באוגוסט 2020

26/08/2020

דוח הצעת מדף – הצעת מכר של מניות המוחזקות ע"י בעלי עניין קיימים

25/08/2020

אישור ערכאה תכנונית להקמת שדה סולארי באינדיאנה

14/07/2020

דיווח מיידי בדבר זכייה בהליך תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים לרשת החלוקה

1 2