fbpx
פאנלים סולארים

דיווחים מידיים

15/11/2022

מסגרת גישור מתגלגלת, בסך של 200 מיליון ש"ח למימון פרויקטים סולאריים בשילוב אגירה

06/11/2022

קבלת היתר בניה לפרויקטים אינדיאנה דרום ואינדיאנה מרכז

18/10/2022

Doral LLC התקשרה בהסכם עם Apollo להנפקת שטרות המירים בסך של עד 500 מיליון דולר, לפי שווי המרה של 1.5 מיליארד דולר (לפני הכסף) של Doral LLC

18/09/2022

זכייה ב'תעריף הגנה' לחלק המתח העליון של פרויקט 'הדרי שאן'

11/09/2022

עדכון אנליזה (פרוסט) בעקבות פרסום דוחות כספיים, מחיר היעד מתעדכן ל- 24.5 ש"ח למניה

11/09/2022

עדכון אנליזה (פרוסט) בעקבות פרסום דוחות כספיים, מחיר היעד מתעדכן ל- 24.5 ש"ח למניה - אנגלית

08/09/2022

החלטת דירקטוריון החברה על ביצוע הקצאה פרטית חריגה של מניות החברה

07/09/2022

הודעת בעלי השליטה על התקשרות בהסכם בעלי מניות עם אוצר התיישבות היהודים בע"מ

01/09/2022

הסכם לרכישת פאנלים פוטו-וולטאיים לפרויקט אינדיאנה דרום

24/08/2022

דוראל רוכשת את מלוא החזקות Invenergy בפרויקט "הדרי שאן"

1 2 3 8