Picture1

תאגידי אנרגיה עירוניים

צעד אל עולם חדש של עצמאות אנרגטית

אנרגיה מקומית, השפעה לאומית

דוראל מוניציפאל

משק החשמל בישראל עובר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. יעדי האנרגיה המתחדשת, לצד פתיחת המשק לתחרות ומגמת ביזור אמצעי הייצור, פותחים את הדלת ליוזמות מגוונות ולשותפויות חדשות.

בפרט, מגמות אלו מייצרות הזדמנות לרשויות המקומיות להיות שותפות מרכזיות בהשגת יעדים של אנרגיה מקיימת ולקחת אחריות על ניהול האנרגיה בשטחיהן, זאת תוך יצירת מנוע צמיחה כלכלי לרשות, הגברת הביטחון האנרגטי בשגרה ובחירום ומתן שירותים מתקדמים לתושבים.

דוראל מוניציפאל שמה לעצמה למטרה ליצור מודלים חדשים ודינמיים שיציפו ערך לרשויות המקומיות ויאיצו את המעבר לאנרגיות מתחדשות. באמצעות תאגידי האנרגיה תוכלנה הרשויות לקדם באופן יעיל וסינרגטי בשטחיהן מתקנים סולאריים, מתקני אגירת חשמל, עמדות טעינת רכבים, מערכות לניהול חכם של ייצור האנרגיה וצריכתו ועוד.

מוניציפאל

שאלות ותשובות