POLICY

קבוצת דוראל

מדיניות החברה

שקיפות יוצרת אמון

בעולם העסקי המשתנה, שקיפות מהווה בסיס ליחסי אמון בין חברות למחזיקי העניין שלהן.
במסגרת היותנו חברה הדוגלת בשקיפות ובפתיחות מול העובדים, השותפים, המשקיעים ויתר מחזיקי העניין שלה, אנחנו שמחים להציג את מדיניותנו ואת עקרונות התנהלותנו בנושאים השונים, מתוך אמונה כי זמינות המידע תגביר את האמון בקרב מחזיקי העניין ותיצור שיח אפקטיבי.