Solar Energy

חשמל ירוק

קיבוץ כרמיה, ישראל
Wind energy

חשמל ירוק

קיבוץ כרמיה, ישראל

שדה סולארי

קיבוץ כרמיה, ישראל

כרמיה הוא אחד מעשרות רבות של קיבוצים שבהם דוראל פועלת להקמת פרויקטים סולאריים. בשטחי כרמיה מצויים מאז שנת 2010 מתקנים סולאריים שהוקמו במסגרת אסדרות שונות – תעריפיות, מונה נטו וקרקעיות. המתקנים מפוזרים באזורים שונים בקיבוץ: שדה סולארי, לולים, רפת הקיבוץ ומבני ציבור.

שיתוף פעולה זה הוא אחד הפרויקטים הגדולים באזור עוטף עזה להפקת אנרגיה נקייה, והוא מבטיח לקיבוץ הקיבוץ הכנסה קבועה ל-25 שנים.

14 MW
הספק
2021
מועד הפעלה מסחרית
40 מ' שקל
עלות הקמה

Contact Us

Let us know how we can help