קיבוץ יהל

תקנון שימוש אתר קבוצת דוראל אנרגיה

ברוכים הבאים!

אתר זה משמש כאתר הבית של קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ (להלן: "דוראל") הזמין בכתובת https://doral-energy.com ("האתר"). הגישה והשימוש באתר הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן ("תקנון האתר"), מדיניות הפרטיות הזמינה [כאן] והתנאים הנוספים (כפי שהם מוגדרים למטה) (יקראו יחד להלן – "תנאי שימוש"). תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין דוראל לבין המשתמש בכל דרך באתר או בתוכני האתר, או המבקש לעשות כן (להלן: "המשתמש", "אתה", "הינך") וכל שימוש או ניסיון שימוש כאמור מהווה הסכמה, ללא כל הסתייגות ו/או הגבלה, לכל תנאי השימוש.

אנא הקפידו לעיין בתנאי השימוש בטרם הגלישה והשימוש באתר. אם אינך מסכים לכל תנאי מתנאי השימוש, עליך לחדול מייד את השימוש באתר זה ולצאת ממנו באופן מיידי.

תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת לכל צורך, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של דוראל. מומלץ על כן למשתמש להתעדכן לעיתים קרובות בתנאי השימוש והאחריות להתעדכן בכל שינוי הוא על המשתמש בלבד. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית דוראל להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.

השימוש באתר ובתכניו אסור לקטינים ומיועד למשתמשים בגיל 18 ומעלה, והינך מצהיר ומתחייב כי בשימושך באתר ובתכניו, אתה בגיל הנדרש.

הגדרות

 1. "תכני האתר" – מורכבים מתוכן הכלול ונגיש באמצעות האתר לרבות תכנים כלכליים ותכנים מסחריים.
 2. "תוכן", או "תכנים" – ההגדרות כוללות כל מידע נתון או תכן מכל סוג, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), טקסט, תמונה, קול, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, הדמיה, סרטון, וידאו, מאמר, ידיעה, סקירה, קובץ, עצה, ניתוח, המלצה, הנחיה, הערכה וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל אמצעי מדיה ובכל פורמט שהוא, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, כולל בין היתר כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation),  תרשים, דמות, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, אפליקציה, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) וכן כל תכנים כלכליים ומסחריים.
 3. "תכנים כלכליים" – תכנים בנושאים כלכליים (דוגמת התכנים הכלולים בין היתר בדפי "DORAL", "תחומי פעילות", "קיימות", "קשרי משקיעים" ועוד), תיאור פרויקטים הקשורים לדוראל, מידע על שוק ההון ו/או תאגידים, לרבות לגבי מניות, דיווחים, דו"ח ESG, תקשורת ושיחות משקעים וידיעות אחרות בתחום הכלכלי.
 4. "תכנים מסחריים" – תכנים הנוגעים למוצרים ושירותים שונים ובכלל זה מודעות, פרסומות, מצגות, באנרים, שיחות משקיעים, חדשות ואירועים, תחומי פעילות וכיו"ב.
 5. למען הסר ספק, האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר יחיד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד, האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. כותרות הסעיפים, בתנאי השימוש, הן לצורך הנוחות בלבד.

אופן השימוש באתר

 1. השימוש באתר ובתכניו הוא למטרות צפייה אישית בלבד. דוראל רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מעת לעת, למנוע או להגביל את השימוש של משתמש כלשהו באתר ובשירותים המופיעים בו וכן, להסיר תכנים, שירותים או מוצרים מהאתר באופן חלקי או מלא וללא סייג.
 2. בנוסף למגבלות הקבועות בתנאי שימוש אלו, תכנים המצויים באתר (ובמיוחד תכנים כלכליים) כפופים לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של הרגולטור ו/או התאגיד שהוא מקור התכנים, למשל תכנים שמקורם בבורסה בישראל ו/או בורסות בעולם ו/או הרשות לניירות ערך וכיו"ב.
 3. אין לראות בתכני האתר, פרסומם, הצגתם ו/או כל תוכן המובא בו, משום המלצה ו/או מתן חוות דעת בכל נושא שהוא, בין אם ייעוץ פיננסי, ייעוץ כלכלי, ייעוץ מקצועי, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך, מוצרים ושירותים. הינך מצהיר ומתחייב שלא תעשה שימוש כאמור בתכני האתר והינך פוטר את דוראל, עובדיה, נושאי המשרה בה, שותפיה, ספקיה והפועלים מטעמה (האמורים יחד עם דוראל – "גורמי דוראל"), מכל טענה, תביעה, דרישה, נזק, הפסד רווח, עלות ו/או חבות בקשר עם האמור.
 4. במידה ובמסגרת תכני האתר נמסר מידע כספי כלשהו, מידע זה מתייחס לתאריך הדו"ח הכספי ממנו נלקח ואיננו משקף בהכרח את המצב נכון לתאריך פרסומו והופעתו באתר. כל מידע כספי או עסקי המופיע באתר ניתן לצורך נוחות בלבד, אולם רק המידע הרשמי המדווח בפרסומים הרשמיים של דוראל לרשות לניירות ערך ולבורסה בתל אביב, הינו מחייב. הדוחות המיידים והתקופתיים המוצגים באתר זה כוללים דוחות מהותיים בלבד אשר הוגשו על-ידי החברה לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת להציג באתר זה את כל הדוחות המיידים והתקופתיים אשר פורסמו על-ידה ובאותם לוחות הזמנים בהם הוגשו הדוחות הנ"ל כאמור. ניתן לעיין בכל הדוחות המיידים והתקופתיים המלאים שפורסמו על-ידי החברה באתר האינטרנט של הבורסה בתל-אביבובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך.
 5. ייתכן שהתכנים באתר יכללו תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לדוראל או לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של דוראל בלבד (מידע צופה פני עתיד). העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של דוראל ועסקיה, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם היא פועלת באזורי פעילותה, ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ואחרים, והכול כפי שידועים לדוראל במועד העלאתם לאתר זה.
 6. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה והוא מבוסס רק על הערכות סובייקטיביות של דוראל. מידע צופה פני העתיד כפוף מטבעו לכך שלא יתממש בפועל ומידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש ולרוב אף אינו מצוי בשליטת דוראל. התממשותו או אי התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות דוראל, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת דוראל. תוצאותיה והישגיה בפועל של דוראל בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו באתר זה. דוראל אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המידע באתר ואינה מתחייבת לעדכן אתר זה.
 7. השימוש באתר ובתכניו הוא אישי, אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בו בכל דרך (במישרין ו/או בעקיפין), לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך צפייה אישית של המשתמש.
 8. על המשתמש לבצע באתר ובתכניו שימושים חוקיים, וחל על המשתמש איסור להעלות ו/או לבצע ו/או לעודד ו/או לסייע בהפצה ו/או בהעלאה של כל תוכן הפוגע באדם או בקבוצה, תכנים הקוראים לאלימות או מעודדים אלימות, תכנים שיש בהם הסתה כנגד אדם או קבוצה, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים פורנוגראפיים או המיועדים למבוגרים בלבד או תכנים המנוגדים לחוק, שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 9. הינך מתחייב כי לא תבצע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לגרום לדוראל, למי מטעמה ו/או לצד שלישי נזק במישרין ו/או בעקיפין.
 10. הינך מתחייב לא לבצע ולא לסייע לביצוע הפעולות הבאות:

(א) להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי מורשית ו/או אסורה;

(ב) לפגוע, להכביד או לשבש פעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר;

(ג) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר;

(ד) להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר;

(ה) לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

 1. מידע אישי שנאסף על ידי דוראל יעובד לפי מדיניות הפרטיות הזמינה [כאן].

קישוריות

 1. באתר המשתמש עשוי למצוא קישורים (לינקים) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט, אשר אינם מתפרסמים על ידי דוראל ו/או מי מטעמה ואין לה כל שליטה או פיקוח על תכנים אלה. עצם הופעתו של קישור באתר אין בו כדי להעיד על הסכמת דוראל לתכנים המופיעים בו והיא אינה ערובה ו/או אחראית לאמינותם ו/או עדכניותם ו/או חוקיותם, והמשתמש אחראי ויישא בנטל לכל תוצאה ו/או נזק שעלול להיגרם לו ו/או לצד שלישי בשל השימוש האמור.
 2. חל איסור על המשתמש ליצור קישור מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה או תכנים המנוגדים לחוק, שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
  בעצם השימוש באתר, המשתמש מתחייב, לשפות את דוראל ומי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב שימוש אסור. על המשתמש לפנות אל דוראל במקרה כי נתקל בקישורית שאינה ראויה בפרטים המופיעים מטה.

קניין רוחני

 1. ביחסים שבין הצדדים, המשתמש מצהיר כי כל הזכויות באתר, תכני האתר וכל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במי מהם, בשירותים המוצעים באתר, ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הן בבעלותה של דוראל או של אחרים שנתנו לדוראל רשות שימוש בהם. הזכויות המוענקות למשתמש הן רק זכות צפייה אישית, בלתי ייחודית, הדירה ושלא לצורך עסקי. זכות השימוש היא בכפוף לתנאי השימוש. חל איסור על המשתמש להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור דוראל לכך, מראש ובכתב.
 2. השימוש בתכני האתר הוא בכפוף להסכמה מוקדמת, מפורשת ובכתב של דוראל.
 3. בעת מסירת תכנים לפרסום על ידך, אתה מצהיר כי אתה בעל כל הזכויות בתכנים וכי מסירתם נעשית ברשות. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהינך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, בין על ידי החזקת רישיון ובין בדרך אחרת, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את גורמי דוראל בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. דוראל לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים והמשתמש פוטר אותה מכל אחריות כזו.

תוכן צד שלישי

 1. תוכן צד שלישי הנמצא באתר או עשוי להיות מוצג באתר עשוי לכלול בין היתר, פרסומים, פרסומות, דיווחים, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תכן אחר של צדדים שלישיים אשר דוראל תמצא לנכון לכלול, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי כאשר הנך משתמש בתוכן של צד שלישי אתה כפוף למסמכי אותו צד שלישי (דוגמת תקנון, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות וכו') ומוצע כי תעיין בקפידה במסמכים אלה. מובהר, כי כל הבעת עמדה, הצהרה, הצעה, עצה, אינפורמציה, שירות, חוות דעת ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הם רכושם וקניינים של אותו צד שלישי. דוראל אינה אחראית לכל תוכן של צד שלישי ואין בקיומו של תוכן צד שלישי כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות שלה לתכנים המופיעים בתוכן צד שלישי זה ו/או כדי להוות ערובה כי התוכן הוא אמין, מדויק, עדכני או חוקי והמשתמש מצהיר כי דוראל לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לו מכך ו/או ממדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של הצדדים שלישיים האחראים להם. ייתכן שהמידע של צד שלישי אינו שלם, נכון, עדכני או מדויק ויתכן שנפלו טעויות מהותיות, לשוניות ו/או אחרות. דוראל לא תישא באחריות כלפי אי דיוקים וטעויות אלה, והינך פוטר את דוראל מכל אחריות מסוג שהיא.
 2. המידע שעולה לאתר מטעם דוראל נועד לידע כללי בלבד ובו כדי להחליף ייעוץ פרטני ומקצועי ובכל מקרה ביחס לכל סוגי תכני האתר, מוצע למשתמש ועליו חלה החובה והאחריות הבלעדית לבדוק אותם ולאמתם.
 3. יובהר כי במקרים של אזכור חוקים, תקנות וכדומה, הנוסח המחייב הינו הנוסח הרשמי המפורסם ברשומות. התמונות ו/או הסרטונים ו/או התיאורים של הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד.

 

אחריות מוגבלת

 1. אחריותה של דוראל בקשר או בעקבות השימוש באתר הינה מוגבלת.
 2. השימוש באתר נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש באתר.
 3. תכני האתר ניתנים לשימוש AS IS ולמשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דוראל ו/או מי מטעמה בגין אי התאמת התכנים לצורכיהם.
 4. דוראל אינה מתחייבת כי תכני האתר לרבות תכני צד שלישי, יהיו מלאים, מדויקים, חוקיים או חוקיים או יהלמו את ציפיות ודרישות המשתמש.
 5. דוראל אינה מתחייבת שהשירותים המצויים באתר ו/או השימוש באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או מפני נזקים, חולשות, תקלות או כשלים, בחומרה, בתוכנה או במערכות התקשורת, אצל דוראל, ספקיה או אצל צדדים שלישיים.
 6. דוראל אינה נושאת בכל נזק, הפסד רווח, תקלה ו/או אחר (במישרין ו/או בעקיפין) הנובע משימוש באתר ובתכניו.
 7. הינך מתחייב בזאת לפצות ולשפות את גורמי דוראל, בשל כל מעשה או מחדל שנעשו על ידך למי מהם, ומפני כל נזק, הפסד תביעה, חבות או דרישה והוצאה שתיגרם למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות.

הדין החל וסמכות שיפוט

 1. תנאי שימוש יפורשו בהתאם לדין הישראלי בלבד.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית, להכריע בכל סכסוך הכרוך בכללים אלה, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל, והנך נותן את הסכמתך לכך.
 3. ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה, תיקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור.

כללי

 1. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לדוראל ו/או למי מטעמה לפי כל דין.
 2. משתמש הפועל מטעם תאגיד, הוא מאשר שהוא מוסמך לפעול מטעמו וכי הוראות תנאי שימוש אלה (והמצגים שניתנו לפיהם) יחולו עליו ועל התאגיד ויחייבו כל אחד מהם לכל דבר ועניין.
 3. דוראל שומרת לעצמה את הזכות להציע שירותים ו/או מוצרים נוספים ו/או שונים באתר. מובהר כי ביחס לכל שירות ו/או מוצר, קיים או עתידי ייתכן שיהיו תנאים ו/או הוראות נוספות ו/או אחרות ("תנאים נוספים"). אלא אם נכתב אחרת הוראות תנאי השימוש יחולו על השירותים הנוספים בנוסף לתנאים הנוספים ככל שיהיו כאלה.

שאלות ויצירת קשר

במקרה שקיימות לך שאלות או בקשות או תלונות בכל הנוגע לתנאי השימוש (לרבות מימוש זכויות המשתמש (דוגמת זכות עיון תיקון ומחיקת מידע) בכפוף לדין), באפשרותך לשלוח אותן לכתובת הדוא"ל info@doral-energy.com או באמצעות לשונית "צור קשר" באתר.

מדיניות פרטיות

אתר זה משמש כאתר הבית של קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ (להלן: "דוראל") הזמין בכתובת https://doral-energy.com ("האתר"). הגישה והשימוש באתר הינם בכפוף, למדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות"), לתקנון השימוש באתר הזמין [כאן] ("תקנון האתר") ולתנאים הנוספים (כהגדרתם בתקנון האתר) (יקראו יחד להלן – "תנאי השימוש"). תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין דוראל לבין המשתמש בכל דרך באתר או בתכני האתר, או המבקש לעשות כן (להלן: "המשתמש", "אתה", "הנך") וכל שימוש או ניסיון שימוש כאמור מהווה הסכמה, ללא כל הסתייגות ו/או הגבלה, לכל תנאי השימוש.

אנא הקפד לעיין במדיניות הפרטיות וביתר תנאי השימוש בטרם הגלישה והשימוש באתר. אם אינך מסכים לכל תנאי מתנאי השימוש, עליך לחדול מייד את השימוש באתר זה ולצאת ממנו באופן מיידי.

תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת לכל צורך, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של דוראל. מומלץ על כן למשתמש להתעדכן לעיתים קרובות בתנאי השימוש והאחריות להתעדכן בכל שינוי הוא על המשתמש בלבד. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית דוראל להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.

מדיניות הפרטיות היא חלק אינטגראלי מתקנון האתר ויחולו עליה הוראותיו, לרבות בדבר הגבלת אחריות וסמכות שיפוט. מונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהיה להם המשמעות שניתנה להם בתקנון.

השתדלנו לנסח את מדיניות הפרטיות בשפה ברורה, פשוטה ונגישה, המדיניות כוללת בתחילתה תמצית של פרקי המדיניות וכתובה במשפטים קצרים ובפסקאות קצרות יחסית, הכותרות של הפרקים במדיניות מנוסחות כשאלות, להקלת ההבנה של תוכן כל פרק, וכל פרק במדיניות מתחיל בפסקה המסבירה ומתארת את הפרק. עדיין בכל שאלה ו/או בעיה העולה ממדיניות הפרטיות המפורטת להלן, ניתן לפנות אלינו בכתובת: החילזון 6, רמת גן 5252270, באמצעות דוא"ל: info@doral-energy.com; וכן באמצעות פקס: 03-6111887. הפנייה בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

 

חובת מסירת המידע

לידיעתך, אין לך שום חובה חוקית למסור לדוראל כל מידע או נתון. ייתכן שככל שלא תמסור נתונים מסוימים, תכנים מסוימים לא יהיו זמינים לך או שיהיו מוגבלים. במסירת פרטים ומידע לאתר הנך מאשר לדוראל לעשות בהם כל שימוש ללא תמורה.

מידע אישי

דוראל עשויה לאסוף "מידע אישי". מידע אישי הוא מידע שעלול לזהות את המשתמש (כולל לדוגמה "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות")). למשל, חלק מהשירותים באתר או לצורך יצירת קשר, המשתמש מתבקש למלא פרטים אישיים. פרטים אישיים אלו עשויים לכלול לדוגמה שם פרטי ומשפחה, דואר אלקטרוני ותוכן הודעה. נתונים אלה הם מידע אישי.

איסוף נתונים

 1. מידע אישי ונתונים שדוראל אוספת הינם, בין היתר, אלה –
 • נתונים הנמסרים ע"י המשתמשים באתר. מידע המסופק על ידי המשתמש באתר האינטרנט, כגון פרטי התקשרות ו/או אחרים בשדות הרלוונטיים באתר, נתונים אלה עשויים להישמר לצורך המטרות המפורטות בתנאי שימוש אלו (לרבות לצורך מתן שירותים).
 • מידע מצרפי. דוראל עשויה לאסוף נתונים מצרפיים (אגרגטיביים), נתונים סטטיסטיים ‏ונתונים אחרים שנגזרים ממידע המשתמש ונתונים נוספים המצויים אצלה. מידע זה הינו בבעלות של דוראל והנך מוותר על כל טענה ו/או זכות (לרבות זכות לתמורה כלשהי) בקשר אליו.
 • נתונים הנאספים אוטומטית.
 1. האתר עשוי לעשות שימוש באמצעי איסוף נתונים אוטומטיים לצורך תפעולו השוטף והתקין ושיפור חווית הגלישה באתר. למשל ייתכן שיעשה שימוש בקובצי עוגיות ("Cookies") , Web Beacons, Web Pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן – "טכנולוגיות איסוף נתונים").
 2. במקרים מסוימים, טכנולוגיות איסוף הנתונים מאוחסנות על גבי מכשירך ו/או מחשבך ובמקרים אחרים הן מותקנות בדפדפן המשתמש. הן עשויות לשמש, בין היתר, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע, הצגת תוכן למשתמש והפעלת מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי. בדרך כלל, טכנולוגיות איסוף הנתונים מאחסנות מידע שאינו מזהה את המשתמש ישירות, כגון דפי האינטרנט בהם ביקר המשתמש, משך החיפוש שלו וכיו"ב.
 • הימנעות משימוש בטכנולוגיות איסוף נתונים מסוימות – דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת "Cookies" ואפשרות למחיקתן בעת הצורך. ראוי להדגיש, כי כאשר אתה בוחר שלא לאפשר קבלת "Cookies" או לחילופין מחיקת קבצי "Cookies" קיימים על ידך, הדבר עלול לפגוע בהנאתך מהשימוש באתר ומחוויית הגלישה. כמו כן, גם שינוי מאפייני ה-Flash ו/או מחיקת טכנולוגיות איסוף הנתונים או אי מתן אפשרות אחסונן עלולה להביא לתוצאה דומה.
 1. צדדים שלישיים, המספקים שירותים ו/או תמיכה לדוראל לשם הפעלת האתר עשויים להשתמש גם הם בטכנולוגיות איסוף נתונים (באמצעות שירותים דוגמת Google Analytics ו-Meta Pixel) ולקבל נתונים כגון מזהה מכשיר, כתובת IP ו-Advertising ID של המשתמש, נתוני לחיצות, כותרות Http ו-Form Field Names. שירותים אלה נחשבים תוכן צד שלישי ודוראל אינה אחראית להם. כל שימוש שנעשה בתוכן צד שלישי הוא באחריות המשתמש בלבד ומוצע למשתמש לעיין במידע על הטכנולוגיות ובפרקטיקות של הצדדים השלישים. למידע על הפרקטיקות של Google Incלחצ/י כאן כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה-opt- out הנוכחיות של Google Analytics על יד לחיצה כאן. למידע על הפרקטיקות של Meta Pixel לחץ כאן [נא להשלים קישור].
 • צדדים שלישיים. הינך מצהיר ומאשר לדוראל לאסוף נתונים או מידע אישי אודותיך מצדדים שלישיים. הנתונים או המידע האישי המסופקים מאת צדדים שלישיים נדרשים לצורך המטרות המפורטות בתנאי השימוש, והסכמתך למסירת המידע נעשית מרצונך החופשי.
 • רשתות חברתיות. מסירת פרטים אישיים ע"י לקוח לדוראל באמצעות מתן גישה לחשבון פייסבוק או רשת חברתית אחרת ("רשתות חברתיות") מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת המידע אישי, אחסונו ועיבודו בהתאם לתנאי השימוש (למשל, שם מלא ותמונה). יובהר כי האפשרות לקבל פרטי מידע כאמור מהרשתות החברתיות הינה בכפוף להגדרות המשתמש באותן רשתות חברתיות ו/או במדיניות הפרטיות שלהן, ואין דוראל נושאת בכל אחריות או נזק העלול להתרחש בשל מסירת המידע, וכי הלקוח אחראי הבלעדי לבדוק אותן.

הצהרת המשתמש

 1. ככל שתמסור פרטים כלשהם, אתה מצהיר ומתחייב כי אלה יהיו נכונים, מדויקים ומלאים. ככל שפרטים אלה נוגעים לצד שלישי – אתה מצהיר שאתה מוסר אותם בסמכות וברשות.
 2. מבלי לגרוע מהאמור, יתכן ומעבר למידע אישי, נאספים נתונים שאינם מידע אישי ודוראל רשאית לעשות בהם כל שימוש שתמצא לנכון. הינך מצהיר ומאשר לדוראל לעשות שימוש למטרות המפורטות מטה, בכל מידע ו/או נתון שנמסר על ידך בין אם הוא בגדר מידע אישי ובין אם הוא לא נכנס בגדר מידע אישי (לרבות הפרטיים כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות ומידע אישי אחר).

מטרות איסוף מידע אישי

 1. המידע האישי נאסף למטרות הבאות –
 • על מנת למסור למשתמש מידע ולצורך התקשרות איתו.
 • לנהל את הפעילות של דוראל (לרבות בסיוע צדדים שלישים).
 • לנהל ולפקח על האתר, להגיב לפניות המשתמש, לפתור את כל הבעיות הפוטנציאליות שעלולות להיות למשתמש (בקשר עם האתר, השירותים או בכלל).
 • לאפשר למשתמש להשתמש בתכני האתר (לרבות שירותים המוצעים בו);
 • לבקרה על התפעול השוטף של האתר (לרבות לצרכי אבטחת מידע ומערכות דוראל);
 • לצורך פיתוח, שיפור והעשרה מתמידים של תכני האתר, שירותים ו/או מוצרים המוצעים בו ו/או של דוראל;
 • לענות על אינטרסים הלגיטימיים של דוראל ו/או צדדים שלישים.
 • ליצירת קשר עם הגולשים ולדיוור הודעות ומידע, באתר או מחוצה לו (לרבות באתרים אחרים) באמצעים שונים.
 • ‏מימוש ו/או אכיפה ו/או הגנה על זכויות דוראל ו/או מי מטעמה ו/או המשתמשים ו/או צדדים שלישיים אחרים ‏לפי דין.
 • ‏עמידה בהוראות הדין (לרבות מסירת מידע לרשויות ו/או ‏לפי הוראות רשות).‏
 • שמירה ואחסון של מידע אישי עבור פניות עתידיות.

העברת מידע לצדדים שלישים

 1. דוראל רשאית להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים (לרבות בדרך של גישה) במקרים אלה –
 • לצרכי המטרות המופיעות בתנאי השימוש.
 • לצורך אספקה תקינה של השירותים והתוכן המוצע באתר ו/או על ידי דוראל.
 • למימוש המטרות המותרות לדוראל לפי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים של דוראל (למשל לשם מניעת הונאה, תרמית וכיו"ב).
 • לניהול שוטף של צרכי דוראל והמשתמשים והחובות המוטלות עליה בדין.
 • לצורך תפעול מערכות המידע, שירותי אחסון ומערכות ניהול מידע.
 • לצרכי פניה לחברים, חברים פוטנציאלים של דוראל וצדדים שלישיים אחרים, לרבות לצורך שליחת מידע, תוכן פרסומי, דיוור ישיר, שירותי דיוור ישיר וכד', כמפורט מטה.
 • לצורך התקשרות עם המשתמשים ו/או לקוחות, באמצעים שונים כפי שיהיו מעת לעת.
 • כאשר דוראל קיבלה את הסכמה של הלקוחות למסירת המידע בין במפורש ובין מכללא;
 • לצורך שמירה על זכויות דוראל, קניינה ו/או ביטחונה שלה, של המשתמשים ו/או צדדים שלישים.
 • כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במסגרת הליכים משפטיים ו/או במסגרת דיווח הנדרש לרשות מוסמכת, וכן במקרה של קבלת צו שיפוטי המורה לדוראל למסור מידע אישי ו/או מידע אחר אודות המשתמש ו/או הלקוח לצד שלישי כלשהו;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין משתמש האתר לבין דוראל ו/או מי מטעמה;
 • במקרה של העברת הפעילות לתאגיד אחר בכל דרך שהיא, במקרה של מיזוג או במקרה שדוראל תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שאותו תאגיד או צד שלישי יקבל על עצמו הוראות דומות לתנאי שימוש זה.

אבטחת מידע

דוראל רואה באבטחת המידע של המשתמש נושא בעל חשיבות מרכזית. בשל כך, דוראל נוקטת באמצעים לאבטחת המידע באתר. עם זאת אין דרך למנוע באופן מוחלט כל אפשרות של חדירה בלתי מורשית למחשבי האתר ו/או תקלות או הפרעות שעלולות להיווצר בשל שימוש בו. דוראל לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים אשר עלולים לנבוע מכך והמשתמש נושא באחריות הבלעדית בשימוש באתר ובתכניו. במקרה שעולה חשד שהתרחשה פגיעה באבטחת מידע, הינך מתבקש להודיע לדוראל מיד על כך, באמצעות פרטי ההתקשרות מטה.

 העברת מידע מחוץ לישראל

דוראל מעבדת את המידע הנמסר לה בישראל ובמדינות החברות באיחוד האירופי. עם זאת, דוראל עשויה להעביר במקרים מתאימים את המידע גם אל טריטוריה הנמצאת מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי. ייתכן שהדינים הנוגעים לפרטיות ואבטחת המידע בתחום השיפוט שאליו המידע יועבר, לא יהיו מקיפים בהשוואה לדינים הנהוגים בישראל והאיחוד האירופי. במקרה שכזה דוראל תשתדל להבטיח רמת הגנה דומה למידע האישי שלך. אתה נותן בזה את הסכמתך להעברה בתנאים אלה.

דיוור ישיר

המשתמש רשאי להירשם באתר לשירותים של קבלת דיוור ישיר. בעת רישומך לשירותים, הינך מאשר קבלת תכנים ושירותים שונים, לרבות, "דבר פרסומת" (כגון, הפצת רעיונות לשם השפעה על עמדות או על התנהגויות) לפי סעיף 30א חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. הדיוור הישיר ייעשה באמצעות כלל דרכי ההתקשרות, לרבות בדוא"ל ומסרונים לטלפון. יובהר, כי אתה רשאי לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור ישיר בכל עת באמצעות שליחת הודעת סירוב לפרטים המופיעים מטה או באתר בלשונית "צור קשר". מתן הסכמה להירשם לרשימת התפוצה של דוראל, מהווה וויתור על כל טענה ו/או דרישה ביחס לקבלת הודעות מכל סוג.